Varkka oy – Helsingin Sanomien etusivun mainos

Varkka oy on kiinteistöjen kiertotalouden edelläkävijä, jolle Kuuki toteutti Hesarin etusivun mainoksen ideoinnista loppusilauksiin asti.

Varkka oy on kiinteistöjen kiertotalouden edelläkävijä, joka suunnittelee, rakentaa ja rakennuttaa kiinteistöjä siten, että yhden sijaan niillä on useampi käyttötarkoitus elinkaaren eri vaiheissa. Alun perin esimerkiksi päiväkodiksi rakennettu kiinteistö saattaa tulevaisuudessa muuntua vaikka hoivakodiksi.

Kuuki ja Varkka ovat aiemmin tehneet yhteistyötä muun muassa verkkosivutoteutuksen merkeissä. Helsingin Sanomien etusivun mainos on usein markkinointipäättäjien mielikuvissa vain isoimmille yrityksille varattu mainospaikka, mutta keväällä 2023 rakennusyrityksen perustajan ja toimitusjohtajan Joni Varkan sekä Kuukin keskusteluissa virisi ajatus Hesarin etusivun mainoksesta ja sitä tukevasta videosisällöstä. Kesän etusivupaikkaan päätettiin tarttua, ja se toteutettiin ripeässä aikataulussa ideoinnista loppusilauksiin asti.

Videosisällöstä buustia etusivun mainokselle

– Varkan toiminnassa tulevaisuus ja yhteiskunnan rakentaminen tuleville sukupolville ovat kaiken keskiössä, kertoo Varkka.

Lisäksi yrityksen tapa rakentaa poikkeaa perinteisestä ja totutusta mallista, joten tämä kiinteistöjen kiertotalousajattelu haluttiin myös tuoda mainoksessa esille. Näistä kulmakivistä saatiin idea etusivun mainokseen: siinä kiinteistöjen kiertotalouden näkökulma haluttiin viestiä konkreettisesti ja mainoksen lapsi taas edustaa tulevia sukupolvia. Helsingin Sanomien etusivun digimainoksesta klikit ohjattiin yrityksen etusivulle, jonne nostettiin myös video, jossa toimitusjohtaja kertoo omin sanoin yrityksen idean.

– Yhteisissä palavereissa Jonin puhujanlahjat kävivät ilmi. Koska yksi Hesarin etusivu ei vielä rakenna brändiä, saimme idean, että Jonista kuvattaisiin video, jossa hän esittelee Varkan ainutlaatuista toimintatapaa rakennusalalla. Videosisällöt myös pidentävät sivustovierailujen kestoa ja parhaimmillaan parantavat sivustokävijän kokemusta kaikkinensa. YouTube-tili ja -video on myös tapa listata yritys myös maailman toiseksi käytetyimpään hakukoneeseen, YouTubeen, kertoo Eeva Ristkari, Kuukin Content & Marketing Lead videosisällön hyödyistä.

Lisääntynyttä liikennettä ja pitkän aikavälin vaikutuksia

Etusivukampanja houkutteli kävijöitä sivuille: vierailujen määrä kasvoi yli tuhannella prosentilla ja videokin on kerännyt katselukertoja yli 400 kappaletta. Helsingin Sanomien seurannan mukaan etusivu herätti kiinnostusta korostetusti 45–54-vuotiaiden, yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneiden sekä miesten keskuudessa. Näistä ryhmistä löytynee myös Varkan ydinkohderyhmän edustajia, rakennusalan päättäjiä.

Rakennusalan kaltaisessa yritystoiminnassa yksittäinen etusivun mainoksen printti- ja digiversiot eivät suoraan näy kassavirrassa samalla tavalla kuin vähittäiskauppaketjun mainos viikon tarjouksista. Kuitenkin, kun rakennusala parhaillaan kamppailee taantuman kourissa, ajattelee Varkka kaukaa viisaasti, että näkyvyys tulee maksamaan itsensä takaisin tulevaisuudessa tavalla tai toisella. Osaltaan kesän mainospaikka on rakentamassa pitkän aikavälin näkyvyyttä ja maalaa mielikuvaa Varkasta vastuullisena tulevaisuuden rakennustoimijana.

Ramboll – Opastaminen kaupunkiympäristössä

Hyvä opastaminen ohjaa vaikkapa oikealle reitille. Parhaimmillaan opasteet lisäävät myös viihtyvyyttä sekä auttavat löytämään ympäristön parhaat puolet.

"Kuukilaiset ovat palvelualttiita ja joustavia, projekteja pystytään tekemään nopeallakin aikataululla ja yhteistyö on sujunut aina mutkattomasti ja aikataulussa."

Silja Laine, projektipäällikkö, Ramboll Finland

Ramboll Finland

Ramboll – Opastaminen kaupunkiympäristössä

Hyvä opastaminen ohjaa vaikkapa oikealle reitille. Parhaimmillaan opasteet lisäävät myös viihtyvyyttä sekä auttavat löytämään ympäristön parhaat puolet.

Muutakin kuin reitin löytämistä pisteestä A pisteeseen B

Hyvä opastaminen auttaa palvelujen ja oikeiden reittien löytämisessä, mutta se on paljon muutakin kuin pakollinen navigoinnin apuväline. Opastaminen on tärkeä osa sitä, millaiseksi kaupunkiympäristö koetaan. Erilaiset opasteet tarjoavat reitti-informaation lisäksi myös paljon muuta hyödyllistä tietoa alueen asukkaille ja vierailijoille. Parhaimmillaan opasteet lisäävät vierailijoiden ja asukkaiden viihtyvyyttä ja auttavat löytämään ympäristön parhaat puolet.

Osa opasteista tarjoaa vierailijoille täysin olennaista tietoa – tällaisia ovat muun muassa selkeät kadunnimien opasteet ja esteettömien reittien ohjeistukset. Toiset opasteet on suunniteltu lisäpalveluiksi, jotka auttavat saamaan kaupungin tarjonnasta enemmän irti. Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi alueen kaupallisten palveluiden ja nähtävyyksien opastamista, vaihtoehtoisten reittien opastamista sekä laajempia opaskarttoja, jotka auttavat nostamaan esille välittömän lähialueen ulkopuolisetkin kohteet. Opasteilla on toki myös paljon muita rooleja: ne voivat esimerkiksi auttaa toimimaan poikkeus- tai hätätilanteissa tai kertoa asukkaille tulevista kaupunkiympäristön muutoksista.

Monen asian summa

Mitä suurempi ja monimuotoisempi kaupunkiympäristö on, sitä todennäköisemmin alueen opasteet ovat useiden toisistaan riippumattomien toimijoiden suunnittelemia. Vaikka eri toimijoilla on lähtökohtaisesti samankaltaiset tavoitteet opastuksensa suhteen – tehdä tilasta helpommin ymmärrettävä – tarkemmat intressit voivat olla myös toisistaan eriäviä ja jopa keskenään ristiriitaisia.

Teknisesti opastuksia voi toteuttaa monella eri tavalla, eikä yksi tekniikka ole optimaalinen kaikkiin tarpeisiin. Osa navigointitiedoista haetaan nykyään luontevimmin digitaalisista lähteistä (kuten esimerkiksi julkisten kulkuneuvojen reittiopastukset), kun taas toiset opasteet toimivat parhaiten staattisina ja kiinteästi asennettuina ratkaisuina. Omat rajoitteensa tuo myös kaupunkiympäristö: alueen muiden toimijoiden lisäksi on otettava huomioon vaikkapa lainsäädännön rajoitukset, erityisryhmien tarpeet, kestävyys ja tuulikuormat, asennuksen ja päivittämisen helppous, mahdolliset valaistustarpeet, elinkaaret sekä tietysti kustannukset. Usein toimiva opastusjärjestelmä onkin monen eri välineen kokonaisuus.

Opastetekniikat myös kehittyvät koko ajan ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka tarjoavat opastusten suunnittelijoille uusia vaihtoehtoja parhaiden ratkaisujen löytämiseen. Opastusten suunnittelu on mielenkiintoinen ja kehittyvä kenttä, joka tarjoaa suunnittelijoille sekä haasteita että onnistumisen elämyksiä.

Metron staattinen matkustajainformaatio

Metrolinjan laajeneminen Helsingistä ja Espooseen oli hyvä hetki myös tarkistaa ja uusia metroasemien staattiset opasteet. Jo metron alkuajoilta 1980-luvulta asti käytössä ollut vanha opastusjärjestelmä tuli suunnitella vastaamaan nykypäivän standardeja ja opastustarpeita. Opastuskonseptin uudistamista varten perustettiin ohjausryhmä, jossa kokoontuivat HKL:n, HSL:n, arkkitehtitoimisto CJN:n sekä Ramboll Finlandin edustajat. Kuuki toimi projektissa Rambollin graafisena alikonsulttina.

Kampin metroaseman opaskartta.
Osana opasteiden uudistusprojektia kaikki metroasemat lähialuineen mallinnettiin opaskarttoja varten.

Monivuotisen projektin päätteeksi syntyi staattisen matkustajainformaation suunnitteluohje, jonka linjausten mukaisesti opastus uusittiin. Opastuskonseptin mottona on ”Oikeaa informaatiota, oikeassa paikassa”. Se sisältää kuvauksen opastuksen periaatteista sekä ohjeet sen toteuttamiseen matkaketjun valintapisteissä niin asemilla kuin niiden välittömässä läheisyydessä.

Osana opasteiden uudistusprojektia kaikki metroasemat lähialuineen mallinnettiin opaskarttoja varten.Kuukilla ja Rambollilla on pitkä yhteinen historia erilaisista opastusprojekteista.”Rambollin ja Kuukin yhteisiin projekteihin kuukilaiset ovat tarjonneet näkemyksensä ja osaamisensa niin opastuskonseptien luonnissa, graafisessa suunnittelussa kuin erilaisten ympäristöjen visualisoinneissa. Hyvä lopputulos niin suoran asiakkaan ja sidosryhmien kuin loppukäyttäjän eli esimerkiksi metrossa matkustavan kannalta on saavutettu yhdessä ideoiden sekä tietysti loppukäyttäjää kuunnellen”, kertoo Ramboll Finlandin projektipäällikkö Silja Laine.

Metron opastustyön lisäksi Kuuki on suunnitellut ja toteuttanut opastuksia mm. seuraaviin kokonaisuuksiin (pääkonsulttina Ramboll Finland):

Jätkäsaaren väliaikainen opastus

Helsingin Jätkäsaareen toteutettiin jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen väliaikaisen opastuksen konsepti, jossa siirrettävät pylonit mahdollistivat kehittyvän alueen muuttuvien kulkureittien opastamisen. Kuuki oli mukana konseptin suunnittelussa ja toteuttamassa opasteiden ulkoasua ja muun muassa karttapiirroksia.

Hernesaaren matkustajaopastus

Risteilysataman laiturimuutokset aiheuttivat opastustarpeita Helsingin Hernesaaressa. Opastushankkeella pyrittiin palvelemaan erityisesti kesäisin kansainvälisten risteilyalusten mukanaan tuomia turisteja, jotka pyrkivät eri reittejä pitkin noin kolmen kilometrin päässä olevaan Helsingin keskustaan. Kuuki oli mukana konseptin suunnittelussa ja toteuttamassa esimerkiksi opastetaulujen ja -aitojen opasteiden graafista suunnittelua.

Malmin lentoaseman opasteet

Kuuki oli mukana toteuttamassa Helsingin Malmin lentokentän opasteita.

Kauppatorin opastuskonsepti

Kuuki oli mukana suunnittelemassa Helsingin Kauppatorin digiopastamisen konseptia sekä maastoon sijoitettavia väliaikaisia staattisia opasteita.

VR – Tehdään työtä turvallisesti

Kiinnostavakaan viesti ei mene perille, mikäli se jää huomaamatta. Kuuki on kehittänyt VR Groupille graafisia ilmeitä ja kuvituksia, jotka tehostavat tärkeiden viestien näkyvyyttä varikoilla, toimistoissa ja ratapihoilla.

"Olemme toteuttaneet VR:n työturvallisuuskamppiksia niin kuvaamalla, 3D:llä mallintamalla kuin käsin piirtämälläkin. Toteutustapaa ohjaa aina sisältö."

VR Group

Tehdään työtä turvallisesti

Kiinnostavakaan viesti ei mene perille, mikäli se jää huomaamatta. Kuuki on kehittänyt VR Groupille graafisia ilmeitä ja kuvituksia, jotka tehostavat tärkeiden viestien näkyvyyttä varikoilla, toimistoissa ja ratapihoilla.

Turvallisuustietoisuutta edistämässä

Turvallisuus on eräs VR Groupin toiminnan tärkeimmistä kulmakivistä. Jatkuvan turvallisuustyön tavoitteena on luoda turvallisuuskulttuuria, jossa minimoidaan riskit ja pyritään estämään asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja kalustolle aiheutuvat vahingot. Erityisesti raskaan kaluston, vaarallisten laitteiden ja suurten massojen kanssa toimiessa selkeät ja turvalliset työskentelytavat nousevat tärkeään rooliin. Turvallisuustyö otetaan VR:llä vakavasti, ja turvallisten työtapojen ja -olosuhteiden ylläpito ja jatkuva kehittäminen onkin organisaatiossa osa päivittäistä arkea. Turvallisuustietoisuus eli jatkuva työturvallisuusasioista tiedottaminen ja muistuttaminen on olennainen osa VR:n turvallisuusprosesseja.

Kuuki on ollut jo vuosia mukana VR:n eri yksiköiden säännöllisten työturvallisuuskampanjoiden ideoinnissa ja toteutuksessa. On selvää, että kiinnostavakaan viesti ei mene perille, mikäli se jää kokonaan huomaamatta. Kuukin rooli on ollut kehittää tärkeiden ja ajankohtaisten teemojen ympärille luovia viestinnän kärkiä ja sellaisia graafisia ilmeitä ja kuvituksia, jotka tehostavat tärkeiden viestien näkyvyyttä varikoilla, toimistoissa ja ratapihoilla. Infokampanjat on tuotu näkyville muun muassa toimipisteiden seinille, infonäytöille, verkkosivuille ja turvallisuuskoulutuksiin.

Alla olevat esimerkit ovat yksityiskohtia ja otteita vuosien varrella eri VR:n yksiköille toteutetuista sisäisistä kampanjoista.

Arvoliitto (ARVO ry)

Yhteistyömme Kuukin kanssa on ollut mutkatonta ja sujuvaa alusta asti.

"Sekä sivusto että sen visuaalinen ilme ovat saaneet paljon kiitosta. Yhteistyömme Kuukin kanssa on ollut mutkatonta ja sujuvaa alusta asti. Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskuksen (YYO) taival on vielä alussa ja tästä onkin hyvä jatkaa työtä Kuukin kanssa."

Elisa Pesonen & Ulla Nord

Tutustu sivustoon

Haasteena mitata yhteiskunnallisen työn tuloksia

ARVO ry eli Arvoliitto on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto, joka edistää liiketoimintaa yhdistämällä yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. ARVOn jäsenet ovat kotimaisia, vastuullisia toimijoita, jotka tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvää.

Arvoliiton hanke Hyvän mitta selvitti vuosien 2016–2019 aikana, miten Suomessa tehty yhteiskunnallinen työ vaikuttaa, koska tuloksia ei aiemmin ollut voitu mitata ja esittää selkeästi. Hankkeen aikana haluttiin selvittää, mitä lahjoitetut tai hyvän tekemisen kautta ansaitut eurot ovat saaneet Suomessa aikaan ja miten näitä tuloksia voidaan mitata.

Hankkeen päätymisen ja löydösten analysoinnin jälkeen, tulokset ja tarinat haluttiin esittää selkeästi yhdessä verkkopalvelussa, jota Kuuki ja Arvoliitto ryhtyivät toteuttamaan yhdessä vuonna 2018.

Yhteistyö alkoi Hyvän mitta -hankkeella ja on jatkunut siitä lähtien

Hyvän mitta -hankkeen jälkeen yhteistyö sai nopeasti jatkoa, kun Kuuki pääsi suunnittelemaan Arvoliiton seuraavien hankkeiden verkkosivujen toteutusta.

Syksystä 2018 asti jatkuneen yhteistyön aikana Kuuki on suunnitellut ja toteuttanut Arvoliitolle neljä verkkosivua, joista viimeisin on syksyllä 2021 valmistunut Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskuksen verkkopalvelu. Verkkopalvelu palvelee yhteiskunnallista yritystoimintaa koko Suomessa. Verkkopalvelussa yhteiskunnallisille yrityksille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta yritysmuodosta tai toimialasta riippumatta.

“Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO käynnistyi lokakuussa 2021 ja jo alussa tiesimme, että verkkosivustolla on keskeinen rooli osaamiskeskuksen työssä. Pyysimme tarjouksia eri palveluntarjoajilta. Kuuki valikoitui näiden joukkoon itsestään selvästi, koska yhteistyömme oli jo Arvoliiton ja Impact Startupin sivustojen parissa sujunut hyvin. Lopulta hyvä yhteistyö jatkui myös tämän uuden projektin parissa”, kertoo Arvoliiton viestinnän asiantuntija Elisa Pesonen.

Kuuki teki valtakunnallisesti palvelevan osaamiskeskuksen tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajille

Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskus saatiin valmiiksi 2021 loppuvuodesta. Vaikka YYO:n varsinainen työ on vasta alussa, verkkopalvelu on saavuttanut tukevan jalansijan ammattilaisten keskuudessa.

“Projektin lähtötilanteessa meidän tuli sovittaa yhteen lukuisa määrä organisaatioita ja tekijöitä, joilla kaikilla on kunnianhimoisia tavoitteita ja ovat vieläpä hyvin heterogeeninen kohderyhmä”, Arvoliiton viestinnästä vastaava Ulla Nord kertoo.

Yhteistyössä toteutettu sivustotyö oli lähtökohtaisesti haastava, mutta tähän molemmat osapuolet tarttuivat innokkaasti ja se näkyy lopputuloksessakin.

“YYO:n sivustotyö on ollut erittäin kiinnostavaa ja myös hyvällä tavalla tosi haasteellista, koska jo konsortiopohjaisen hankkeen rakenne vaati erityistä huomiota. Kuuden organisaation ja eri työpakettien sisällöt ja toiminta tuli järjestellä selkeiksi palveluiksi”, Pesonen kertoo projektista.

Tuloksena toimiva verkkopalvelu ja uusi brändi-ilme

Kuuki ja Arvoliitto konseptoivat ja rakensivat sivuston nopeassa aikataulussa ja samalla luotiin koko YYO:n brändi graafisine ilmeineen.

“Alkuvaihe oli haastava, kun projektissa oli mukana niin monta eri toimijaa. Arvoliitto otti hienosti projektin vetovastuun, mikä helpotti Kuukin työtä huomattavasti. Projektin aikana saimme heiltä aina yhden yksiselitteisen toiveen tai päätöksen, miten edetään. Ilman Arvoliiton panosta, tätä projektia olisi ollut todella haastava hallita”, Kuukin Art Director Timo Puolakka kertoo.

Projektin lopputuloksesta samalla linjalla ovat myös Arvoliiton Pesonen ja Nord: “Osaamiskeskus palvelee valtakunnallisesti, ja verkkosivustomme kautta asiantuntijatyömme ponnistaa kaikkialle Suomeen.”

Yhteistyö jatkuu onnistuneiden projektien jälkeen yhteisellä kielellä

Osaamiskeskus, itse palvelu ja sen visuaalinen ilme, ovat saaneet käyttäjiltä paljon kiitosta. Myös kuukilaiset saavat Arvoliitolta kehuja: “Yhteistyö oli mutkatonta ja sujuvaa, ja yhteinen kieli löytyi heti. YYO:n taival on vasta alussa ja matka jatkuu. On hyvä fiilis jatkaa työtä Kuukin kanssa ja kehittää sivustoa edelleen.”

Positiiviset kokemukset yhteistyöstä vahvistavat Arvoliiton ja Kuukin suhdetta entisestään ja kun kerran yhteinen sävel on löydetty, ei siitä haluta luopuakaan. Kuukin tapa toimia on Arvoliitolle arvokasta.

Hyvä keskusteluyhteys Kuukin kanssa on ollut yhtenä jatkuvan toiminnan lähtökohtana.

Ulla Nord

Nordille brändi- ja verkkosivu-uudistus olivat positiivisia kokemuksia, jossa Arvoliiton ja Kuukin välinen vuoropuhelu saa kiitosta: “Ratkaisevaa ketterän yhteistyön kannalta on ollut se, että toimimme puolin ja toisin erittäin ketterästi kuten start-upit – reagoimme nopeasti, keskustelimme kun asiaa oli ja koko työ eteni hyvin maaliin saakka.”

Luottamus syntyi myös Kuukin proaktiivisesta asenteesta työhön.

“Projektin aikana Timo kysyi meiltä mielipidettä väreistä ja, kun tätä ei meillä ollut, hän teki hyvän ehdotuksen taustamateriaalin pohjalta. Lopputulos hiottiin yhdessä valmiiksi. Me luotimme tässä Kuukin ammattilaiseen näkemykseen ja lopputulos on huikea!”, Nord kehuu ja kiittelee Timoa ja koko Kuukin tiimiä.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus ja Arvoliiton työ on tärkeää tulevaisuuden yhteiskunnalle Suomessa. Arvoliitto tekee arvokasta työtä ja myös Kuuki on kiitollinen saadessaan olla mukana tällä matkalla.

Graafinen suunnittelu ja tuotanto

Graafinen suunnittelu ja tuotanto

Yrityksesi graafinen ilme haluamiisi aineistoihin ja kanaviin

Kuuki tarjoaa ammattitaitoista graafista suunnittelupalvelua niin digitaalisiin toteutuksiin kuin perinteisiin painotöihin.

Yritysilmeet ja logot

Onko aika kiillottaa yrityskuvaa? Meiltä saat yritysilmeen suunnittelut, graafiset ohjeistot, ilmeen freesaukset, logosuunnittelut ja juhlavuoden ilmeet.

Verkko- ja kampanjasivut

Verkkosivustojen UX- ja UI-suunnittelut, landing paget ja kampanjasivut. Kauttamme hoituu myös verkkosivujen tekninen toteutus, ylläpitoa ja seurantaa unohtamatta.

Esitteet, katalogit ja taitot

Vuosikertomukset, tuotekatalogit, osavuosikatsaukset ja muut taitot niin painovalmiina kuin sähköisesti selattavaksi.

Muut digitaaliset graafiset palvelut

Verkkosivujen lisäksi suunnittelemme ja tuotamme still- tai animoidut bannerit, sähköpostisuorat, someassetit ja muut verkkografiikat.

Infografiikka ja datan visualisointi

Paketoi monimutkainen palvelu tai konsepti visuaaliseen ja helposti pureskeltavaan muotoon.

Ohjeet ja opastukset

Meillä on pitkä kokemus erilaisista opastusprojekteista, oli kyse sitten asennus-, huolto- ja käyttöohjeista tai laajoista wayfinding-kokonaisuuksista. Kysy lisää!

Yksityinen: Mainokset

Tee kampanja, joka erottuu. Suunnittelemme kampanjakokonaisuudet, lähtien mainonnan luovista ideoista aina mainoskuvien tuotantoon ja mediariippumattomaan toteutukseen ja julkaisuun asti.

Graafinen tuotanto

Kun on aika jalkauttaa markkinointimateriaaleja, kannattaa ottaa yhteys ammattilaiseen. Oli kyseessä sitten tapahtumateriaalit, lomakkeistot tai bannerikampanjat, hoidamme aineistosi julkaisuvalmiina sovittuun mediaan.

Ota yhteyttä